Ugo Dehaes is van 2015 tot 2020 als artiest lid van de Jonge Academie.

De Jonge Academie is een autonoom werkende vereniging van jonge toponderzoekers verbonden aan een Vlaamse universiteit en/of een Vlaamse of federale wetenschappelijke onderzoeksinstelling. Bij intrede hebben de leden minimaal 3 en maximaal 10 jaar geleden hun doctoraat behaald. Het lidmaatschap duurt vijf jaar. De Jonge Academie kiest zelf haar nieuwe leden op basis van een sterk wetenschappelijk dossier en een uitgesproken motivatie. De Jonge Academie streeft naar een brede vertegenwoordiging van de verschillende wetenschappelijke disciplines.

Het wetenschapsbeleid, het interdisciplinair onderzoek en de wetenschapscommunicatie vormen de kerninteresses van de leden van de Jonge Academie, die ze benaderen vanuit het perspectief van de jongere academicus. Hierbij wordt volop aandacht besteed aan de internationale dimensie van deze thema's. Door de diverse achtergrond van de leden, komen tijdens het interne overleg verschillende standpunten aan bod die typerend zijn voor de uiteenlopende disciplines. Zo stimuleert de Jonge Academie het vakoverschrijdend denken, wat leidt tot de ontwikkeling van gezamenlijke, multidisciplinair gedragen visies over die thema's.

De leden streven naar de bevordering van de onderzoeksmogelijkheden voor wetenschappers bij de start van hun academische loopbaan. Zij reflecteren over alle mogelijke aspecten die het onderzoek en de loopvan van jonge wetenschappers aanbelangen. Op basis van die reflecties formuleert de Jonge Academie standpunten die resulteren in publieke nota's en/of activiteiten. De leden voorzien in een adequate communicatie met beleidsmakers, academici en de brede maatschappij. De Jonge Academie neemt deel aan het brede debat over wetenschap en de wetenschapper in de maatschappij. Daarnaast draagt de Jonge Academie proactief de passie voor wetenschap uit.